Rámec pre porozumenie chudobe od Ruby Payne

Ruby K. Payne je jednou z najznámejších amerických odborníčok na tému chudoby. Jej kniha Rámec pre pochopenie chudoby získala medzinárodný ohlas a stala sa dôležitou učebnicou pre študentov sociálnej práce. Ovplyvnila stovky tisíc profesionálov v tejto téme (jej odborná kniha sa naozaj predávala v takýchto nákladoch!). Vďaka Ruby Payne rozumieme lepšie ľuďom, ktorí uviazli v chudobe. Táto kniha bola základom i pre množstvo jej ďalších diel.

Práve A Framework for Understanding Poverty spropagoval pochopenie rozdielu medzi generačnou a situačnou chudobou. Situačná chudoba je krátkodobá a spôsobená nešťastnými okolnosťami, napríklad stratou práce, smrťou, chorobou či rozvodom. Človek žijúci v situačnej chudobe však má natrénované skryté pravidlá strednej triedy a inštinktívne vie, čo treba robiť, aby sa odrazil od dna. Napríklad vie, ako sa správať v spoločnosti či v práci, ak ju znovu získa. Vie, prečo je dôležité vzdelanie, čistý a slušný výzor, aký slovník sa hodí a nehodí používať v kontakte s inými ľuďmi, ako sa budujú vzťahy a vychovávajú deti. Ak sa však narodíme do generačnej chudoby, čiže chudobné sú dve alebo viac našich predchádzajúcich generácií, vnímame iné skryté pravidlá a máme iné, krátkodobejšie priority potrebné pre prežitie či spríjemnenie ťažkého života. Tieto nevypovedané vzorce potom usmerňujú naše správanie a pomáhajú nám prežiť. Logicky však spôsobujú nedorozumenia medzi ľuďmi z rôznych vrstiev spoločnosti. Ak človek zo strednej triedy vidí špinavého človeka alebo dieťa, ktoré nechodí do školy, poburuje ho to. Z hľadiska skrytých noriem generačnej chudoby to však nie je vôbec taký problém. Na druhej strane, príslušník strednej triedy by so svojimi pravidlami len ťažko dlhšie prežil v podmienkach dlhodobej núdze. A rovnako mu chýba znalosť skrytých pravidiel veľmi bohatej triedy, v ktorej by pôsobil neohrabane.

Školy a firmy fungujú na základe noriem strednej triedy. Tieto normy sú však skryté, získavané prirodzene v rodine a v prostredí, v ktorom človek vyrastá. V škole ich neučia. Ak chceme pomôcť niekomu dostať sa z generačnej chudoby, potrebujeme ho učiť aj normy a pravidlá strednej triedy.

Ruby Payne zdôrazňuje, že chudoba nie je len o nedostatku peňazí. Definuje ju ako rozsah zdrojov, s ktorými jednotlivec disponuje. Okrem finančných zdrojov na zaobstaranie si materiálnych potrieb chudobu určuje i dostatok siedmich ďalších zdrojov: emocionálnych, mentálnych, duchovných a telesných, existencia podpornej siete v prípade núdze, dostatok vzťahovo-rolových modelov a znalosť skrytých pravidiel. Napríklad mentálne zdroje sú o schopnosti spracovávať informácie pre úspech v každodennom živote, miera schopnosti čítať (a rozumieť prečítanému), písať či počítať. Emočné zdroje sú o schopnosti vyrovnane čeliť prekážkam bez seba-deštrukčného správania. A tak ďalej.

Chudobu teda treba vnímať komplexnejšie ako len prázdnu peňaženku. Doktorka Payne na základe dlhodobých skúseností a pozorovaní konštatuje, že človeku môžu pomôcť dve veci posunúť sa von z chudoby: vzdelanie a vzťahy.

Pre našinca je porozumenie generačnej chudobe veľmi prínosné. Takmer všetky predsudky, ktoré má majorita o správaní Rómov z osád, sú len typickými znakmi generačnej chudoby. Ak chceme riešiť „rómsky problém“, riešme problém chudoby.

Aj keď táto kniha nevyšla v slovenčine, takmer všetky jej základné zistenia ďalej rozpracováva dielo Mosty z chudoby (Bridges Out of Poverty), ktoré už v slovenčine dávnejšie vyšlo, no momentálne je vypredané.

Pavel Hrica