Iveta Bartošová

omama, Muránska Dlhá Lúka

Ivetka patrí k najaktívnejším ženám v osade. Má pracovné skúsenosti s upratovaním a pomocou v komunitnom centre. Sama oslovila úrad práce a spravila si cukrársky kurz, ale vďaka vám, darcom pre Cestu von, mohla získať prvú reálnu prácu omamy. 
 

Anna Husárová

omama, Rokycany

Anka má dokončenú len špeciálnu základnú školu. Preto chce pomôcť deťom z chudobných rodín, aby sa rozvíjali ešte pred nástupom do materskej školy. Rada sa stretáva s ďalšími omamami na pravidelných školeniach.

Drahuša Koščáková

omama, Kecerovce

Drahuška vyštudovala strednú školu s maturitou. Učila rómske deti náboženstvo na fare, pracovala v školskej jedálni, aj ako šička. Pre prácu omamy sa rozhodla, aby mohla pomôcť rozvíjať deti, ktoré na to zatiaľ nemali príležitosť.

Monika Podolinská

mentorka, Muránska Dlhá Lúka

Monika je mentorka pre omamu v Muránskej Dlhej Lúke. Je aj obľúbená učiteľka na základnej škole, kde sa venuje najmladším žiakom. Za vytrvalú a oddanú pomoc zraniteľným rómskym deťom získala v roku 2016 ocenenie Biela vrana.  
 

Hana Najar

odborná metodička (momentálne na materskej dovolenke)

Hanka študovala liečebnú pedagogiku na Univerzite Komenského. Venuje sa stimulácii detí v ranom veku v programe Play Wisely a podpore vývinu detí zdravých i so znevýhodnením.

 

Lenka Czikková

rozvojová manažérka

Lenka študovala ekonómiu UMB v Banskej Bystrici. Pred tým ako sa pridala do tímu Cesty von, pôsobila v organizácii ETP Slovensko, kde sa venovala hlavne vzdelávaniu detí aj dospelých z vylúčených komunít. Rozvíja fundraising, kampane a starostlivosť o darcov.

 

Helena Hricová

členka Rady združenia

Hela je jednou zo zakladajúcich členiek oz Cesta von. Združeniu radí vo finančných a manažérskych otázkach. Je finančnou manažérkou VIA IURIS.

 

Denisa Pechová

omama, Kecerovce

Deniska dobrovoľnícky mnohokrát pomáhala Združeniu pre lepší život. Istý čas žila v Belgicku, kde pracovala ako poradkyňa v téme zdravia pre iných Rómov zo Slovenska. Veľmi sa teší, že môže teraz ako omama rozvíjať tých najmenších. 
 

Zuzana Jaslová

omama,  Chminianske Jakubovany

Zuzka túži vyštudovať strednú školu s maturitou. Preto sa rozhodla dokončiť si „bežnú“ základnú školu, prihlásila sa do školy do Košíc a študuje. Je hrdá omama. 

 

Iveta Kótaiová

omama, Sirk

Ivet je síce bez vzdelania, ale o to viac vnímavá. Ako omama pracuje v lokalite, kde doteraz nepôsobila žiadna iná organizácia. Veľa nerozpráva, ale počúva a učí sa, aby sa deťom mohla venovať najlepšie ako vie.   

Paulína Masaryková

mentorka, Chminianske Jakubovany

Paulína pôsobila ako učiteľka ZŠ v Chminianskych Jakubovanoch v programe Teach for Slovakia. Rozhodla sa ostať pracovať s komunitou ako mentorka. Zároveň pracuje pre Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. 

 

Natália Kavecká

odborná metodička

Naty je absolventkou špeciálnej pedagogiky na Univerzite Komenského v Bratislave. Absolvovala tréning lektorov Play Wisely. Verí Montessori prístupu, ktorý cez hru rozvíja osobnosť a učí deti systému a poriadku.

Barbora Nosková

rozvojová koordinátorka 

Barbora vyštudovala Studia občanské společnosti na Karlovej univerzite a následne pracovala v neziskovom sektore ako koordinátorka dobrovoľníckych projektov. V Ceste von sa venuje najmä správe darcov a implementácií CRM systému.

 

Pavel Hrica

výkonný riaditeľ

Pavel pôsobil ako programový riaditeľ v Nadácii Pontis, ktorá podporovala aj programy na riešenie chudoby. Predtým pôsobil v Slovenskom skautingu a spoluzakladal aj Rómsky skauting. Spolu s Oľgou a Helou založil oz Cesta von. Strategicky rozvíja organizáciu v duchu jej vízie, poslania a hodnôt, zabezpečuje externú komunikáciu s médiami a kľúčovými partnermi.    

E-mail: pavel.hrica@cestavon.sk
Telefón:
0917 429 983

Alexandra Giňová

omama, Zborov

Sandra číta veľa kníh a vzdeláva sa. Sama si vybavila hypotéku a postavila malý sympatický nízkorozpočtový domček vedľa osady. Projekt omama už niekoľkokrát prezentovala na verejných podujatiach. 

 

Irma Rybárová

omama, Moldava nad Bodvou

Irma vyrastala v chudobnom prostredí bez podpory, dokončila preto len základnú školu. O to viac jej však záleží na tom, aby jej vlastné deti, aj deti z programu, dostali to najlepšie pre svoj budúci život.

Jana Bayerlová

mentorka, Zborov a Rokycany

Janka je mentorkou pre omamy zo Zborova a Rokycan. Pracuje aj v oz Vyrovnávanie šancí. V minulosti viedla terénny antropologický výskum v rôznych krajinách a pracovala ako terénny sociálny pracovník.

Andrea Papp

mentorka, Moldava nad Bodvou

Andrea učí na ZŠ v Moldave nad Bodvou. Nastavením špecifickej stratégie pre inkluzívnu edukáciu v 2019 získala pre školu titul Vnímavá škola. Dobre pozná životné podmienky v rómskych komunitách. Pomoc deťom v núdzi jej zmenilo život.

Lucia Horniaková

odborná metodička

Lucka študuje herectvo na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ale zároveň pôsobí ako lektorka metodiky Play Wisely a odborná metodička pre omamy a ich mentorky.  

 

Viera Burešová

finančná manažérka

Vierka sa venuje oblasti účtovníctva a daní. Je certifikovanou daňovou poradkyňou a audítorkou. Svoje odborné služby poskytuje mnohým firmám aj mimovládnym organizáciám. V Ceste von má na starosti finančný manažment.

 

Oľga Shaw

programová manažérka

Oľga pôsobí v neziskovom sektore od ukončenia štúdia sociálnej práce na Augsburg College v USA v roku 2003. V rôznych organizáciách pracovala s ľuďmi na hranici chudoby. Je spoluzakladateľkou oz Cesta von a zástupkyňa riaditeľa. Má na starosti šírenie programu, meranie jeho dopadu, koordinuje tím mentoriek, omám, regionálnych koordinátorov a rozvíja partnerstvá.

E-mail: olga.shaw@cestavon.sk
Telefón: 0911 866 933

Viera Kováčová

omama, Zborov

Vierka má maturitné vzdelanie. Ako mediátorka v programe rodinnej výchovy a predškolskej prípravy oz Vyrovnávanie šancí pracovala s miestnymi rómskymi ženami. Okrem pozície omamy pracuje na polovičný úväzok aj v miestnej škôlke ako asistentka.

 

Ingrida Ferencová

omama, Zborov

Inge pracovala ako šička. Už na prvom školení omám bola podporiť Sandru a rozhodla sa sama stať omamou. Je tiež zapojená do projektu DOM.ov, v rámci ktorého si šetrí peniaze na svojpomocné postavenie vlastného domčeka.

Katarína Šiňanská

mentorka, Kecerovce

Katka pracuje ako mentorka pre omamy v Kecerovciach.  Vyučuje na Katedre sociálnej práce Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach. V oz Združenie pre lepší život sa venuje aj terénnej práci v rómskych komunitách.

Blaženka Válentová

mentorka, Sirk

Blaženka pôsobí ako mentorka popri práci na Základnej škole v Sirku. Je aktívnou členkou obecného zastupiteľstva a angažuje sa aj v mimoškolských aktivitách s deťmi a mladými ľuďmi.

 

Viera Vavreková

office manažérka

Veja vyštudovala odbor sociálna práca na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského. Zabezpečuje plynulú prevádzku našej kancelárie a zároveň pomáha s odbornými supervíziami v teréne.  

 

Radka Babeľová

programová koordinátorka

Radka počas štúdia práva na Univerzite Komenského pracovala v Nadácii Pontis. Neskôr pôsobila v Kancelárii verejného ochrancu práv, venovala sa segregácii rómskych detí vo vzdelávaní. Má na starosti vzdelávanie omám a supervízie. 

 

Igor André

regionálny koordinátor

Igor pracuje ako koordinátor pre región Spiš. Od roku 2011 sa venuje inklúzii vylúčených rómskych komunít, vrátane bývania a zamestnanosti. Najintenzívnejšie obdobie prežil na pozícii učiteľa ZŠ v Nálepkove. Vzdelávanie v tom najširšom zmysle slova ostáva jeho srdcovou témou.