Kumulatívne riziká chudoby pre maličké dieťa

Chudoba fatálne ovplyvňuje rozvoj dieťaťa v ranom veku. Deti narodené do extrémnej chudoby majú preukázateľne vyšší výskyt chronických chorôb, ako sú obezita, diabetes, astma a srdcové ochorenia. Náročné podmienky a chronický stres negatívne ovplyvňujú možnosti učiť sa. Chudobné deti majú už pred nástupom do školy výrazne nižšiu slovnú zásobu a zaostávajú v reči, nakoľko rodičia s nimi rozprávajú výrazne menej, ako je to vo vrstvách s vyšším socio-ekonomickým statusom. Neistota a chudoba znižujú schopnosť rodičov vytvárať pre dieťa stabilné prostredie. Stresory súvisiace s chudobou zvyšujú riziko citových problémov a porúch správania.

Nedostatočná stimulácia v ranom detstve je prvým krokom v bludnom kruhu chudoby. Všetky ďalšie problémy v škole a dospelosti na ňu nadväzujú a do veľkej miery z nej vyplývajú.

Ako na tento problém reaguje projekt Omama

  • V spolupráci s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a ľuďmi, ktorí sú v bezprostrednom kontakte s chudobnými komunitami, vyberáme v každej komunite jednu matku, „omamu", ktorá je schopná, zodpovedná, pracovitá a ktorá má miestny rešpekt.
  • ‚Tieto ženy s pomocou odborníčok na ranú starostlivosť trénujeme v metódach rozvoja dieťaťa v ranom veku a vytváraní dobrých podmienok pre rast dieťaťa.
  • ƒÚčastníčky, ktoré prejdú úspešne vzdelávaním a osvedčia sa, zamestnávame.
  • V spolupráci s odborníčkami, s ich mentoringom, supervíziou a praktickou prípravou omamy rozvíjajú najmenšie deti vo veku 0-3 roky. Poskytujú poradenstvo v ranej starostlivosti pre rodičov malých detí ako aj pre tehotné ženy v celej svojej komunite. Každý týždeň navštevujú domácnosti rodín s najmenšími deťmi a pravidelne realizujú spoločné rodičovské kluby.

Naša metóda a ciele

V pilotných chudobných komunitách sme overili unikátnu metódu, ktorá zahŕňa rôzne prvky úspešných programov psychosociálnej stimulácie malého dieťatka a prispôsobuje ich na podmienky života v našich chudobných komunitách. Cieľom intervencie je zlepšovať všetky aspekty rozvoja dieťaťa v ranom veku: jemnú a hrubú motoriku, kognitívne schopnosti, socio-emocionálnu oblasť, jazykové schopnosti a komunikáciu, kreativitu, odolnosť, zdravšiu životosprávu. Program má posilniť sebadôveru dieťaťa i rodičov, ich vzájomný vzťah, a rešpekt dieťaťa k sebe i k druhým. To všetko zlepšuje pripravenosť dieťaťa na škôlku, resp. školu.

V spolupráci s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia našu metódu neustále zlepšujeme.Využívame napríklad i program Play Wisely, zameraný na rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity detí (www.mudrehranie.sk).

Počas individuálnych stretnutí v domácnostiach i skupinových stretnutí v rodičovských kluboch hrajú omamy s deťmi za prítomnosti matiek daných detí špeciálne vybraté hry a aktivity stimulujúce rozvoj dieťaťa. Deti napríklad rozvíjajú mozog, pozornosť a pohotovosť cez kartičkové hry, trénujú úchop a jemnú motoriku vkladaním guličiek či gombíkov do dierok v krabičke, poznávajú a pomenúvajú farby a tvary, učia sa slová a pojmy cez čítanie obrázkových knižiek a aktívne počúvanie rozprávok, rozvíjajú pamäť a spoluprácu cez spev pesničiek doprevádzaný hrkálkami, dopĺňajú puzzle, hrajú jednoduché rolové hry, lozia a objavujú predmety a pod. Prítomní rodičia sa učia, ako môžu bežné domáce úkony, ako je upratovanie či varenie, premeniť na učiace aktivity. Dozvedajú sa lacné zdravé recepty a rady k životospráve a hygiene, ktorú deti potrebujú.

Zatiaľčo my vidíme omamu, ako s dieťaťom hrá hádzanie gombíka do krabičky, v tejto chvíli sa v detskom mozgu vytvárajú desiatky tisíc neurónových prepojení. Pri dostatočnom opakovaní tieto spojenia hrubnú a postupne vytvárajú diaľnice, ktoré uľahčujú nadväzujúce učenie sa ďalších zručností. 

Úloha našich omám

Pre mamy a otcov v chudobných komunitách sa naše omamy stávajú poradcami v ich rodičovstve podobne ako v strednej vrstve získavajú mladí rodičia rady od svojich rodičov a okolia. V generačnej chudobe však chýba "generácia", ktorá by tým mladším odovzdávala rady a návyky pre úspešný život, keďže starší ho sami nikdy nezažili. Naše omamy túto chýbajúcu generáciu nahrádzajú a zrozumiteľným jazykom odovzdávajú ľuďom žijúcim v biede dôležité rodičovské skúsenosti.

…Okrem rozvoja detí je pre nás dôležitý rozvoj samotných omám. Táto práca je pre ne pracovným inkubátorom, v ktorom omamy s podporou svojich mentoriek, rozvíjajú svoje pracovné návyky a zručnosti. Ak sa budú chcieť odraziť ďalej, pomôžeme im po vhodnom období činnosti získavať normálnu prácu mimo našej organizácie, napríklad v opatrovateľských službách. Novými omamami sa potom stanú klientky z komunity s najlepšími referenciami.

Ako omamy trénujeme (video)

Ukážka z rodičovských klubov (video)

Diskusia o programe Omama v .klube pod lampou (video)

Logika programu Omama

Rané detstvo

Projekt Omama sa zameriava na kľúčovú fázu života človeka, v ktorej sa budujú základy pre neskorší úspech. Omamy radia už tehotným matkám a neskôr ukazujú rodičom, ako čo najlepšie rozvinúť potenciál ich detí, aj keď žijú v chudobných podmienkach. Cez hry a aktivity pomáhajú rozvíjať ich mozog a schopnosti od raného veku.

Školský vek

Rozsiahla štúdia tímu doc. Kovalčíkovej z Prešovskej univerzity potvrdila, že napríklad i deti z chudobných rómskych komunít majú veľký potenciál rozvíjať sa. Problém je, že už do školského veku prichádzajú s výrazným vývojovým oneskorením oproti svojim rovesníkom, ktoré sa neskôr len zväčšuje. Ak sa táto štartovacia čiara vyrovná, majú väčšiu šancu napredovať podobne ako iné deti.

Dospelosť

Vďaka včasnému začiatku pri rozvoji dieťaťa a následnom lepšom napredovaní v školskom veku môže vyrásť dospelý človek s omnoho rozvinutejšími mentálnymi, socio-emocionálnymi a ďalšími zdrojmi, ktoré mu umožnia lepšie sa uplatniť v živote a začleniť do spoločnosti.