Kumulatívne riziká chudoby pre maličké dieťaAž 87 % obyvateľov segregovaných osád žije pod hranicou chudoby. Ako spoločnosť robíme zatiaľ málo pre to, aby mali deti z osád šancu začať žiť lepšie. Pritom rané detstvo má zásadný vplyv na celý náš život. 

Náročné podmienky a chronický stres negatívne ovplyvňujú možnosti učiť sa. Chudobné deti majú už pred nástupom do školy výrazne nižšiu slovnú zásobu a zaostávajú v reči, nakoľko rodičia s nimi rozprávajú výrazne menej, ako je to vo vrstvách s vyšším socio-ekonomickým statusom. Vyrastajú v inak podnetnom prostredí, ktoré ich nepripravuje na úspech v škole. Neistota a chudoba znižujú schopnosť rodičov vytvárať pre dieťa stabilné prostredie. Stresory súvisiace s chudobou zvyšujú riziko citových problémov, porúch správania a výskytu chronických chorôb.

Nedostatočná stimulácia v ranom detstve je prvým krokom v bludnom kruhu chudoby. 

V troch rokoch máme vytvorenú základnú architektúru mozgu, väčšinu neurónových spojení. Na tom budujeme všetky svoje ďalšie zručnosti.

Neustály toxický stres spôsobený núdzou fatálne narúša zdravý rozvoj detského mozgu. Detské zručnosti a schopnosť učiť sa sú potom výrazne oslabené. Už pred nástupom do školy majú tieto deti 2 – 3 ročné mentálne zaostávanie oproti priemeru. Ten sklz už nikdy nedobehnú a v škole sa len zväčšuje. 

Ako na tento problém reaguje projekt Omama

  • Chudobní si sami pomáhajú. Omamy pochádzajú priamo z vylúčených komunít, poznajú situáciu, ľudí, vhodný jazyk, vedia dať rodičom argumenty, ktorým rozumejú.
  • Omamy sú najskôr zamestnané na 3/4 úväzok, pracujú s najmenšími deťmi od narodenia do troch rokov. Sú motivované i tým, že táto práca zvyšuje ich životný štandard a pomáha vymaniť sa z chudoby. Ak sa omama osvedčí, získa prácu na celý úväzok a zvyčajne pracuje už aj s deťmi v predškolskom veku, ktoré z rôznych dôvodov nenavštevujú materskú školu.  
  • Každá omama má vlastnú mentorku zo strednej triedy na 1/4 úväzok, ktorá ju podporuje, radí jej a je jej spojenkyňou.
  • Omamy dostávajú kvalitný praktický tréning, do ktorého sú zapojení odborníci a ľudia z praxe.
  • Omamy využívajú pripravenú sadu hračiek a manuál s desiatkami aktivít.
  • Vyvinuli sme vlastnú mobilnú aplikáciu, ktorú omamy využívajú v každodennej práci. Vďaka nej sledujeme detailný vývin dieťaťa od narodenia, príp. odchýlky od noriem.
  • Prítomnosť rodiča na lekcii je povinná. Rodičia môžu následne sami u seba doma rozvíjať svoje dieťa podľa príkladu a rád omamy.
  • Spolupracujeme s inými organizáciami a hráčmi v teréne, aby sme posilnili synergiu a naši malí klienti mali podporu i neskôr.

Naša metóda a ciele

V pilotných chudobných komunitách sme overili unikátnu metódu, ktorá zahŕňa rôzne prvky úspešných programov psychosociálnej stimulácie malého dieťatka a prispôsobuje ich na podmienky života v našich chudobných komunitách. Cieľom intervencie je zlepšovať všetky aspekty rozvoja dieťaťa v ranom veku: jemnú a hrubú motoriku, kognitívne schopnosti, socio-emocionálnu oblasť, jazykové schopnosti a komunikáciu, kreativitu, odolnosť, zdravšiu životosprávu. Program má posilniť sebadôveru dieťaťa i rodičov, ich vzájomný vzťah, a rešpekt dieťaťa k sebe i k druhým. To všetko zlepšuje pripravenosť dieťaťa na škôlku, resp. školu.

V spolupráci s odborníkmi zo Slovenska i zahraničia našu metódu neustále zlepšujeme.Využívame napríklad i program Play Wisely, zameraný na rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity detí (www.mudrehranie.sk).

Počas individuálnych stretnutí v domácnostiach i skupinových stretnutí v rodičovských kluboch hrajú omamy s deťmi za prítomnosti matiek daných detí špeciálne vybraté hry a aktivity stimulujúce rozvoj dieťaťa. Deti napríklad rozvíjajú mozog, pozornosť a pohotovosť cez kartičkové hry, trénujú úchop a jemnú motoriku vkladaním guličiek či gombíkov do dierok v krabičke, poznávajú a pomenúvajú farby a tvary, učia sa slová a pojmy cez čítanie obrázkových knižiek a aktívne počúvanie rozprávok, rozvíjajú pamäť a spoluprácu cez spev pesničiek doprevádzaný hrkálkami, dopĺňajú puzzle, hrajú jednoduché rolové hry, lozia a objavujú predmety a pod. Prítomní rodičia sa učia, ako môžu bežné domáce úkony, ako je upratovanie či varenie, premeniť na učiace aktivity. Dozvedajú sa lacné zdravé recepty a rady k životospráve a hygiene, ktorú deti potrebujú.

Zatiaľčo my vidíme omamu, ako s dieťaťom hrá hádzanie gombíka do krabičky, v tejto chvíli sa v detskom mozgu vytvárajú desiatky tisíc neurónových prepojení. Pri dostatočnom opakovaní tieto spojenia hrubnú a postupne vytvárajú diaľnice, ktoré uľahčujú nadväzujúce učenie sa ďalších zručností. 

Prečo omama

Pre mamy a otcov v chudobných komunitách sa naše omamy stávajú poradcami v ich rodičovstve podobne ako v strednej vrstve získavajú mladí rodičia rady od svojich rodičov a okolia. V generačnej chudobe však chýba "generácia", ktorá by tým mladším odovzdávala rady a návyky pre úspešný život, keďže starší ho sami nikdy nezažili. Naše omamy túto chýbajúcu generáciu nahrádzajú a zrozumiteľným jazykom odovzdávajú ľuďom žijúcim v biede dôležité rodičovské skúsenosti.

Okrem rozvoja detí je pre nás dôležitý rozvoj samotných omám. Táto práca je pre ne pracovným inkubátorom, v ktorom omamy s podporou svojich mentoriek, rozvíjajú svoje pracovné návyky a zručnosti. Ak sa budú chcieť odraziť ďalej, pomôžeme im po vhodnom období činnosti získavať normálnu prácu mimo našej organizácie, napríklad v opatrovateľských službách. Novými omamami sa potom stanú klientky z komunity s najlepšími referenciami.

Logika programu Omama

Rané detstvo

Projekt Omama sa zameriava na kľúčovú fázu života človeka, v ktorej sa budujú základy pre neskorší úspech. Omamy radia už tehotným matkám a neskôr ukazujú rodičom, ako čo najlepšie rozvinúť potenciál ich detí, aj keď žijú v chudobných podmienkach. Cez hry a aktivity pomáhajú rozvíjať ich mozog a schopnosti od raného veku.

Školský vek

Rozsiahla štúdia tímu doc. Kovalčíkovej z Prešovskej univerzity potvrdila, že napríklad i deti z chudobných rómskych komunít majú veľký potenciál rozvíjať sa. Problém je, že už do školského veku prichádzajú s výrazným vývojovým oneskorením oproti svojim rovesníkom, ktoré sa neskôr len zväčšuje. Ak sa táto štartovacia čiara vyrovná, majú väčšiu šancu napredovať podobne ako iné deti.

Dospelosť

Vďaka včasnému začiatku pri rozvoji dieťaťa a následnom lepšom napredovaní v školskom veku môže vyrásť dospelý človek s omnoho rozvinutejšími mentálnymi, socio-emocionálnymi a ďalšími zdrojmi, ktoré mu umožnia lepšie sa uplatniť v živote a začleniť do spoločnosti.

Ako omamy trénujeme (video)

Ukážka z rodičovských klubov (video)

Diskusia o programe Omama v .klube pod lampou (video)