Ďakujeme partnerom, vďaka ktorým môžme spájať sily a realizovať zmysluplné projekty. Spoločne tak znásobujeme efekt pomoci.

 
 

Zámerom projektu Rozumné hospodárenie v marginalizovaných rómskych komunitách je nájsť model funkčného finančného vzdelávania v ťažkom prostredí vylúčenia a generačnej chudoby, ktoré bude mať reálny vplyv na postupné a dlhodobé zlepšovanie kvality života a sociálnej situácie rodín. Projekt pomôže aj identifikovať štrukturálne bariéry a navrhnúť systémové zmeny, ktoré by zvýšili šance na úspech pri ceste von z chudoby.

Cieľom projektu Inkluzívne susedstvá je zvýšenie kvality života obyvateľov chudobných komunít prostredníctvom fungujúcich nových susedstiev v obciach Kecerovské Kostoľany, Vtáčkovce, Boliarov, Bačkov, Bôrka a Veľká Ida. Vychádza z prístupu „bývanie ako prvé“ a spočíva v kombinácii cielenej sociálnej práce, vzdelávania a zabezpečenia dôstojného bývania.

Obec Zborov má ambíciu integrovaným prístupom pomôcť svojim obyvateľom vymaniť sa z kruhu chudoby a zlepšiť ich postavenie v spoločnosti. Projekt Podpora a rozvoj aktivít MRK v Zborove priamo nadväzuje na už realizované aktivity a projekty mimovládnych organizácií a samosprávy s rómskou komunitou.

 
Projekt Mobilná aplikácia na včasné zachytenie detí s autizmom pre marginalizované skupiny sa sústredí na vytvorenie slovenskej jazykovej verzie aplikácie ASDetect, ktorá zlepší včasné odhalenie rizika autizmu u malých detí v marginalizovaných skupinách. Prostredníctvom workshopov a konferencie chce tiež o tejto téme zvýšiť povedomie u odbornej aj laickej verejnosti. 

Projekt je podporený z programu ACF- Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021.

Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.