Active Citizens Fund Slovakia pomohol rozbehnúť omamy pri prvom rozširovaní programu 

Projekt Omama - raná starostlivosť pre deti z vylúčených rómskych komunít 

Prvé štyri omamy občianske združenie Cesta von zamestnalo v roku 2018, kedy vznikol stimulačný program OMAMA pre deti z chudobných osád. V troch vylúčených komunitách sme so 78 deťmi a ich rodičmi pilotne realizovali a overovali prínosy programu. Jeho cieľom je znižovať vývinový sklz, spôsobený toxickým stresom, ktorému deti vyrastajúce v chudobe čelia. 

  • Projekt, ktorý podporil Active Citizens Fund Slovakia v období 1.7.2019 - 31.12.2020 pomohol cielenú starostlivosť a rozvoj detí od narodenia rozšíriť do nových komunít a priamo podporil zamestnanie troch nových omám. Z iných zdrojov sme financovali zamestnanie ďalších 10. Spolu ich v roku 2020 pracovalo 16. Zameriavali sa na podporu zdravého psychomotorického, sociálno-emočného a kognitívneho vývinu až 297 detí vo veku od narodenia do šesť rokov. Zároveň v každej komunite organizovali pravidelné stretnutia – rodičovské kluby - s mamičkami, kam pozývali aj rôznych odborníkov.
  • Projekt prispel k lepšej „zaškôlkovanosti“ miestnych detí. Štatisticky len tretina detí z rómskych osád navštevuje škôlku. Preto sme v spolupráci s miestnymi samosprávami v Zborove a Muránskej Dlhej Lúke vyskúšali model polovičného úväzku pre dve omamy, ktoré zároveň pracujú v škôlke ako asistentky. Pomáhajú s adaptáciou detí vo veku 4-6 rokov, pre ktoré je škôlka ako formálna vzdelávacia inštitúcia úplne neznáme miesto. Keďže rozprávajú po rómsky a deti ich poznajú ako susedky, či tety z komunity, výrazne im uľahčujú pobyt v škôlke a budú dôveru aj medzi rodičmi.    
  • Vďaka projektu sme vyvinuli vlastnú aplikáciu, ktorá nám pomáha sledovať vývin každého dieťaťa v programe a vyhodnocovať pediatrické skríningy.
  • Program Omama má potenciál na masívnejšie šírenie a postupné presadenie do systému tak, aby každé dieťa narodené do generačnej chudoby dostalo šancu na lepší život. 

Skúsenosti z terénu ukazujú, že participatívny spôsob, teda zapojenie samotnej cieľovej skupiny do riešenia problémov chudoby prináša najudržateľnejšie výsledky.

„Projekt Omama - raná starostlivosť pre deti z vylúčených rómskych komunít bol podporený z programu ACF Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.