Program ZEBRA

Čo robia bežní tínedžeri v osadách? To, čo všade inde na svete. Odchádzajú z domu, stretávajú sa v skupinkách a najradšej trávia čas so svojimi rovesníkmi. Príležitostí na zmysluplné aktivity majú málo. V chudobných komunitách neexistuje priestor na realizáciu svojich nápadov či využívanie svojich talentov.

V programe ZEBRA sa preto zameriavame na deti a mladých ľudí z chudobných osád v tínedžerskom veku 11 až 19 rokov. Rozvíjame ich životné postoje, zručnosti, a osobné zdroje. Posilňujeme ich, aby uspeli vo vzdelávaní, zapájame ich do športových aktivít, rozvíjame ich talenty a sprevádzame ich na ceste k dospelosti.

Program sme pilotne rozbehli v troch komunitách, vo Veľkej Lomnici, Chminianskych Jakubovanoch a Kecerovciach. Pod vedením rómskych lídrov realizujeme aktivity v stimulujúcom a bezpečnom prostredí Zebra klubov.

Záujem

Sme tu vždy pre teba.

Empatia

Vnímame tvoje potreby.

Bezpečné prostredie

Si tu v bezpečí.

Rešpekt

Správame sa k tebe s úctou.

Autentickosť

Môžeš byť sám/a sebou.

Pre zebry sú pásiky ako otlačky prstov pre ľudí. Každá zebra je jedinečná, tak, ako sú jedineční mladí ľudia v našich kluboch. Čiernobiele pásiky sú pre nás symbolom inklúzie, ktorú chceme budovať vďaka stretnutiam mladých ľudí z rómskych komunít s ľuďmi z majority. Pojem zebra používame aj na pomenovanie prechodu pre chodcov. Chceme, aby pre mladých ľudí z chudoby náš Zebra program vytvoril príležitosti prechodu na nové miesta a k zážitkom, ktoré by pre nich inak neboli dostupné.

Aké sú potreby mladých ľudí v komunitách?

Mať v osade vodu, ktorú nepúšťajú len na pár hodín denne. Mať osvetlenie na ceste zo školy, aby som sa nebál ísť domov. Mať miesto, kde bude aspoň na chvíľu ticho a nikto nebude kričať. Môcť sa s niekým porozprávať o tom, čo ma trápi.

Sebastián, mládežník z Veľkej Lomnice

Prechod na strednú školu do mesta býva natoľko náročný, že veľké percento detí nedoštuduje. Riešenie vidím vo forme tútora, ktorý by ich podporil v adaptácií na inú školu.

Mgr. Alena Davidová, PhD., riaditeľka Základnej školy Kecerovce

Deťom kluby dávajú príležitosť podeliť sa so starosťami a porozprávať. Môžu rozvíjať svoje talenty, čo v domácom prostredí nemajú. Ja by som dopriala deťom vzdelanie a prácu, ktorá by ich napĺňala.

Olinka, mládežnícka líderka, Chminianske Jakubovany

Mladí ľudia si prechádzajú v dospievaní náročnými výzvami. O to viac, ak pochádzajú a vyrastajú v sociálne vylúčenom prostredí. Je preto úžasné, ak sú tu dôležití dospelí, ktorí stoja pri nich, podporujú ich, povzbudzujú v rozvoji a môžu tieto výzvy zvládať spoločne. To je podľa mňa pravá esencia práce s mládežou. … Zobraziť viac

Karin Swanson Adrášiková, odborná konzultantka pre Zebry

Prečo vznikol program Zebra?

V programe Omama sa venujeme deťom v ranom detstve, ktoré je vo vývine človeka najdôležitejšie. Obdobie puberty je zase pre mladých ľudí najnáročnejšie. Práve v ňom robia rozhodnutia, ktoré ovplyvnia zvyšok ich života. Rozhodujú sa, či a kam pôjdu na strednú školu alebo či si založia rodinu.

V prostredí chudoby je tlak na dievčatá, aby sa stali matkami veľmi skoro, často už vo veku 16 rokov, niekedy i skôr. Nejde o etnický problém, ale problém generačnej chudoby, kde sú skoré sexuálne skúsenosti a tehotenstvá mladistvých sociálnym fenoménom všade na svete. Deti tak majú deti, ktoré sa rodia do začarovaného kruhu chudoby.

I to vedie k vysokej miere predčasného ukončenia základného a stredoškolského vzdelávania a slabej pripravenosti na trh práce. Na Slovensku je až 29 %-ná nezamestnanosť nízko kvalifikovaných ľudí. Rómska mládež čelí rôznym formám diskriminácie: verbálnemu napádaniu, ale i segregácii a izolácii od rovesníkov z majority. Dôsledkom sú obmedzené príležitosti a nerovnosť, nízka sebaúcta, naštrbené duševné zdravie. Mimoškolské programy pre mládež z vylúčených komunít takmer neexistujú.

Práve kvalitne strávený mimoškolský čas i pozitívne prepojenia s rovesníkmi či dospelými z majority môžu byť silou, ktorá pomôže vyrovnať viaceré znevýhodnenia týchto detí, prinášať im vzory, formovať ich zručnosti a charakter a napĺňať ich zdroje. Vďaka tomu môžu prežiť mladosť omnoho zdravšie a pripraviť sa na dôstojnejší život v dospelosti.

Aktivity ZEBRA klubov

  • Individuálny online a offline mentoring a doučovanie s dospelými alebo rovesníkmi z majority
  • Aktívna skupinová činnosť: zážitkové aktivity, hry, šport, divadlo, hudba, výlety, tábory
  • Lekcie FIE/MIU: špeciálna metóda zameraná na rozvoj myslenia, analytických stratégií a riešenie problémov
  • Služba komunite: podpora sociálnej zodpovednosti, komunitné mikro-projekty, zveľaďovanie okolia, pomoc tým, ktorí to potrebujú
  • Odborná príprava na budúce zamestnanie vrátane rozvoja mäkkých zručností
  • Ak finančné obmedzenia bránia vyššiemu vzdelávaniu, ponúkneme mladým ľuďom cielené štipendiá

 

Aktivity vedú mládežnícki lídri, ktorí pochádzajú priamo z osád. Podobne ako pri programe Omama tak rozvíjame samotných obyvateľov chudobných komunít, ktorí získavajú pracovné skúsenosti a vďaka svojim mentorkám osobnostne rastú.  

Spolupracujeme s odborníkmi

Edudrama: ako divadelné techniky môžu pomôcť pri práci s mladými ľuďmi

 

Cena vojvodu z Edinburghu (DofE): dobrovoľníctvo a prepájanie rovesníkov z majority s mladými Rómami

 

Národná banka Slovenska: finančná gramotnosť

 

Karin Swanson Andrašíková: metodika a odborné konzultácie

 

Arnold Kiss, Pavel Šveda a ďalší: lektori vzdelávacích workshopov pre mládežníckych lídrov

Postranná grafika
Postranná grafika
Postranná grafika
Postranná grafika
Postranná grafika

Sledujte nás na Instagrame